İngilizce simple present geniş zaman konu anlatımı

Bu sayfada İngilizce simple present geniş zaman cümle yapısı ve kullanımıyla ilgili bilgi verilmektedir. İngilizce simple present örnek cümleler yer almaktadır. İngilizce geniş zaman günlük rutinleri, alışkanlıkları, genel durumları ve bilimsel gerçekleri ifade etmek için kullanılır. Geniş zaman simple present tense olarak bilinir.

İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI

Öncelikle cümle yapısını görmekte fayda var. İngilizcede cümle yapısı   “Özne + Yüklem(Fiil) + Nesne”   şeklindedir. Özne, cümlede eylemi gerçekleştiren kişiye denir. Yüklem veya fiil ise gerçekleştirilen eylem için kullanılan ifadedir. Nesne ise ne, neyi sorularına verilen cevaptır.

Örnek:
He            drinks       tea.      (O çay içer.)
Özne   +   Fiil       +   Nesne 

I                 eat        a sandwich.    (Ben sandviç yerim.)
Özne   +    Fiil   +   Nesne 

SIMPLE PRESENT (GENİŞ ZAMAN)

Günlük rutinleri, alışkanlıkları, genel durumları ve bilimsel gerçekleri ifade etmek için Geniş Zaman (Simple Present) kullanılır.

Routines:
She goes to school at nine o’clock.    (O, saat dokuzda okula gider.)

Habits:
I usually play computer games in the evenings. (Akşamları genellikle bilgisayar oyunu oynarım.)

Science:
Water boils at 100°C.    (Su 100°C’de kaynar.)

Olumlu Cümle:

“Özne + Yüklem + Nesne”   şeklinde cümlenin ögeleri sıralanır.
Cümlenin öznesi I/you/we/they veya çoğul ise yalın kullanılır; ek almaz.
Sadece cümlenin öznesi 3. tekil şahıs (he/she/it) ise fiile –s takısı getirilir.

I drink milk. (Ben süt içerim.)
You read a story. (Sen hikaye okursun.)
He drinks milk. (O süt içer.)
She reads a story. (O hikaye okur.)

Olumsuz Cümle:

Özne ile yüklem arasına don’t veya doesn’t getirilir.
Cümlenin öznesi I/you/we/they veya çoğul ise don’t kullanılır.
Cümlenin öznesi 3. tekil şahıs (he/she/it) ise doesn’t kullanılır.

don’t like milk. (Ben süt sevmem.)
You don’t do homework. (Sen ödev yapmazsın.)
We don’t study. (Biz ders çalışmayız.)
They don’t make noise. (Onlar gürültü yapmaz.)

He doesn’t get up early. (O erken kalkmaz.)
She doesn’t watch TV. (O televizyon izlemez.)
It doesn’t smell bad. (O kötü kokmaz.)

Don’t ve doesn’t aşağıdaki şekilde de yazılabilir:
Don’t = do not                       Doesn’t = does not

Soru Cümlesi:

Özneden önce yardımcı fiil do veya does getirilir.
Cümlenin öznesi I/you/we/they veya çoğul ise do kullanılır.
Cümlenin öznesi 3. tekil şahıs (he/she/it) ise does kullanılır.

Do you go to school?   (Sen okula gider misin?)
Yes, I do. (olumlu cevap)
No, I don’t. (olumsuz cevap)

Does he drink coffee? (O kahve içer mi?)
Yes, he does. (olumlu cevap)
No, he doesn’t. (olumsuz cevap)

What, when, how, why, which, where gibi soru kelimeleri en başa getirilir:
Where do you go on Sundays? (Pazar gnleri nereye gidersin?) –
I go to the village. (Köye giderim.)

Why don’t you study English? (Neden İngilizce çalışmazsın?) gibi..

Sıklık Zarfları:
 Eylemlerin sıklığını belirtmek için always, usually, rarely, never gibi sıklık zarfları kullanılır.
Sıklık zarfları genellikle özne ile yüklem arasında kullanılır.

Always (daima, her zaman),
always go to bed at nine. (Ben her zaman dokuzda yatarım.)
usually/generally (genellikle),
usually have toast for breakfast. (Kahvaltı için genellikle tost yerim.)
often/frequently (sık sık),
often study English. (Sık sık İngilizce çalışırım.)
sometimes (bazen),
sometimes read book. (Bazen kitap okurum.)
occasionally (ara sıra),
occasionally eat junk food. (Ara sıra abur cubur yerim.)
rarely/seldom (nadiren),
seldom read newspapers. (Nadiren gazete okurum.)
never (asla)
never drive a bike. (Asla bisiklet sürmem.)

Sıklık bildiren zarflardan always, usually, generally, often, olumsuz cümlelerde genellikle don’t ve doesn’t  olumsuz eklerinden sonra kullanılır.
don’t always get up early. (Her zaman erken kalkmam.)
He doesn’t often watch TV. (O sık sık televizyon izlemez.)

Frequently, sometimes, occasionally olumsuzluk ekinden (don’t ve doesn’t) sonra kullanılır:
frequentl don’t want to do homework. (Ben sık sık ödev yapmak istemem.)
He sometimes doesn’t have breakfast. (O bazen kahvaltı yapmaz.)

Rarely, seldom, hardly ever, never olumsuz anlam ifade ettikleri için olumsuz cümlede kullanılmaz.
never come to classes late. (Ben derslere asla geç gelmem.)
hardly ever go to the cinema. (Sinemaya hemen hemen hiç gitmem.)

-S Takısı Kuralları

Geniş zamanda, sadece olumlu cümlelerde özne 3. tekil şahıs (he/she/it) ise fiile –s takısı eklenir.
He goes to school. / She does homework. / It barks. / He plays chess. / She comes. / It drinks tea.

-S takısının da bazı kuralları vardır.

1.Fiilin sonu “ss, sh,ch,o,x,s ve z” harfleri ie bitiyorsa fiilimize “-es” eklenir.
pass >passes       go>goes     touch> touches      brush>brushes  vs.

2.Sonu “sesli harf+y” ile bitiyorsa sadece “-s” eklenir.
play> plays decay> decays  employ>employs   vs.

3.Sonu “sessiz harf+y” ile bitiyorsa “-y” harfi “-i” ye dönüşür ve sonrasında “-es” eklenir.
cry>cries try<tries study< studies

  1. Diğer çoğu fiile sadece “-s” takısı gelir.
    put>puts write>writes read>reads     take>takes  vs.

Diğer Zarflar

Geniş zamanla kullanabileceğimiz diğer zaman zarfları:
every day (her gün), every week (her hafta),
each day (her gün), on Mondays (Pazartesi günleri),
at weekends (hafta sonları), on weekdays (haftaiçi günler),
in the mornings (sabahları),
once a day (günde bir kez),
twice a week (haftada iki kez) gibi…

Bu ifadeler cümlenin sonunda yer alır:
He goes to school on weekdays. (O hafta içi günler okula gider.)

How often…?  = Ne sıklıkta…?

How often do you go to cinema?  (Ne sıklıkta sinemaya gidersin?)
Twice a week. (Haftada iki defa)

“İngilizce simple present geniş zaman konu anlatımı” üzerine 2 yorum.

  1. Geri bildirim: İngilizce frequency adverbs sıklık zarfları - İngilizce konu anlatımı

  2. Geri bildirim: İngilizce günlük rutinler daily routines - İngilizce konu anlatımı

Bir yanıt yazın